คุณสมบัติของหินและองค์ประกอบของหินมวลหินในทางวิศวกรรม การจำแนกหินทางวิศวกรรม ธรรมชาติและคุณสมบัติของหิน การขุดเจาะและบรรยายหิน น้ำใต้ดินและความเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม การสึกกร่อนและผลกระทบต่องานก่อสร้างทางวิศวกรรม กระบวนการทางธรณีวิทยาของมหาสมุทรและการจัดการชายฝั่งทะเล การจัดทำแผนที่ทางวิศวกรรมธรณี
Properties of rock materials and rock masses, engineering classifications of rocks, nature and properties of soils, drilling and logging, underground water and engineering works, weathering and Impact on engineering construction, geological works of ocean and coastal management, engineering maps
Skill Level: Beginner