กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแนวคิดหรือมโนมติทางชีวเคมี บทบาทของน้ำในกระบวนการทางชีววิทยา การแยกและการทำโปรตีนให้บริสุทธิ์ หน้าที่ทางชีวภาพของโปรตีน ลิพิดเชิงซ้อนและการขนถ่ายสารผ่านเยื่อ สารเชิงซ้อนหลักในระดับสูงกว่าโมเลกุล การเร่งและการควบคุมปฏิกริยาทาง

Skill Level: Beginner