เป็นวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนปฎิบัติงานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เทอมปลาย ปีการศึกษา 2558

Skill Level: Beginner