ใช้ข้อมูลของระบบบัญชีภายในเพื่อการวัดและประเมินผลประกอบการของธุรกิจ

Skill Level: Beginner