พื้นฐานของกฎหมายโดยทั่วไป  สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพอันพึงได้รับตามกฎหมาย
Skill Level: Beginner