การนำเสนองานวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยใช้สื่อการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์และหัวข้องานวิทยานิพนธ์ของตัวเอง

Skill Level: Beginner