การประยุกต์ศาสตร์ทางชีวเคมี พันธุศาสตร์ และดีเอ็นเอ ในทางนิติวิทยาศาสตร์ การเก็บรวบรวมและใช้หลักฐานชีวภาพ การวิเคราะห์ดีเอ็นเอจากหลักฐานทางชีวภาพ การประยุกต์พันธุศาสตร์ สถิติศาสตร์ฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตร์ และกีฏวิทยาในนิติวิทยาศาสตร์ ภาคปฏิบัติการจะเป็นการฝึกวิเคราะห์ดีเอ็นเอจากลายนิ้วมือจากวัตถุพยานทาง ชีวภาพการระบุคราบเลือดมนุษย์ด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ การตรวจคราบอสุจิ การระบุชนิดของพืชโดยใช้เทคนิค- ที่มีพีซีอาร์เป็นพื้นฐาน การประมาณระยะเวลาการตายจากหนอนแมลงวัน

Applications of biochemistry, genetics and DNA in forensic science, collection and use of biological evidences, DNA analysis of biological evidences, applications of genetics, statistics, database for DNA analysis in forensic scienceand entomology in forensic science. Practice session: Fingerprint DNA analysis from biological evidence, human blood identification by multiplex PCR, analysis of semen stains, plant identification using PCR based method,estimation time of death from flies
Skill Level: Beginner