ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้รับบริการเด็กและวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการพยาบาล การบำบัดทางการพยาบาลที่เป็นการช่วยเหลือสนับสนุนสุขภาพของบุคคลแบบองค์รวมในวัยเด็กและวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะสุขภาพดี ภาวะเสี่ยง เจ็บป่วยเล้กน้อยถึงปานกลางในโรงพยาบาลและสถานบริการอื่นๆ