คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดด้านการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ แนวคิดและนโยบายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ หลักและนโยบายด้านการลงทุนระหว่างประเทศ การโยกย้ายเทคโนโลยีระหว่างประเทศ ความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concept of international trade, international trade theory, and international trade policy, concept and policy of international economic cooperation, principles, and foreign investment policy, international technology transfer, the importance of international trade to economic development, international trade negotiation.

Skill Level: Beginner