รหัสวิชา : 910717

 

ชื่อวิชา : การตัดสินใจเพื่อการจัดการโดยใช้แบบจำลองเชิงปริมาณ

คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ และการตัดสินใจภายใต้ภาวะความเปลี่ยนแปลง โดยใช้แบบจำลองเชิงปริมาณและวิธีการทางคณิตศาสตร์เพื่อได้มาซึ่งข้อสรุปที่สามารถช่วยในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีหลักการการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเหล่านี้ครอบคลุมการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจและการตัดสินใจในสาขาการจัดการทางด้านเศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงินเพื่อการจัดการ การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการดำเนินการโดยเน้นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่แพร่หลายในธุรกิจในการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์กับข้อมูลและสถานการณ์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง

คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts and theories of problem analysis in business and decision making under changes via a use of quantitative model and mathematical methods in order to come up with conclusions which aid effective and rationalized decision making.Applications of these concepts and theories covers business problem analysis and decision making in various disciplines ranging from economics, accounting, finance, marketing, human resource management and operation byapplying business data and real life scenarios with a common-used office software application.

Skill Level: Beginner