คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : เศรษฐมิติประยุกต์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางเศรษฐ มิติเป็นเครื่องมือ การวิเคราะห์สมการที่มีอนุกรมเวลาเบื้องต้น แบบจำลองแบบเวลาย้อยหลัง และถดถอยในตัวเอง การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ข้อมูลแนวขวางตามเวลาแบบง่ายและขั้นสูง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Applied econometrics for economics, computer program in econometrics as an application, basic regression analysis with time series data, distributed lag an autoregressive models, simple and advanced panel data analysis.

Skill Level: Beginner