ศึกษาความเป็นมาของอารยธรรมและพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ไทย ในด้านการเมืองการปกครอง สังคมไทย เอกลักษณ์ไทย ค่านิยม ประเพณี ลัทธิ ความเชื่อ ศาสนา ศิลปกรรมไทย และการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว

Skill Level: Beginner