ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชนิด แหล่งกำเนิด ระบาดวิทยา ความเป็นพิษ ผลต่อสุขภาพและปัญหาสังคมจากสารพิษและสารเสพติดที่สำคัญต่างๆ ที่มีโอกาศเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวัน ได้แก่กลุ่มอนุพันธ์ของฝิ่น สารหลอนและกระตุ้นระบบประสาท แอลกอฮอล์ กรดด่าง สารละลาย โลหะหนัก สารระเหยและแก๊ส สารเติมแต่งและสารปนเปื้อนในอาหาร การจัดการตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า วิเคคาะห์ และอภิปรายข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Skill Level: Beginner