การสำรวจและวิพากษ์ ความคิด ความรู้ (knowledge) วาทกรรม (discourses) ปฏิบัติการ (practices) และมายาคติ (myths) ที่เกี่ยวเนื่องกับเรือนร่างของมนุษย์ในมิติทางมานุษยวิทยาและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Skill Level: Beginner