การใช้ยา สารเคมีและสารน้า การจัดการสุขภาพและปัญหาสุขภาพที่สาคัญของลูกสัตว์ โรคพยาธิภายในและภายนอก โรคในระบบทางเดินอาหารและกระบวนการย่อยอาหาร โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของกระบวนการเมตาโบลิซึม ปัญหาสุขภาพและการจัดการปัญหาในระบบขับถ่ายปัสสาวะ โรคเต้านมอักเสบ ระบบภูมิคุ้มกันของเต้านมและการจัดการสุขภาพเต้านม ระบบการรีดนม การตรวจ การบารุงและรักษาเครื่องรีดนม และผลกระทบของเครื่องรีดนมต่อการเกิดโรคเต้านมอักเสบ โรคที่เกิดจากการได้รับสารพิษ หรือ การขาดวิตามินและแร่ธาตุ โรคในระบบห่อหุ้มร่างกายและกีบ การจัดการปัญหาสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ปัญหาสุขภาพและการจัดการปัญหาสุขภาพใน แพะ-แกะ โรคติดต่อที่สาคัญในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โปรแกรมการป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ การจัดการสุขภาพระดับฝูงและโปรแกรมการจัดการฟาร์มโค มาตรฐานฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ โภชนาการพื้นฐานสาหรับโค การจัดการด้านอาหารและปัญหาโภชนาการในโค เป็นความรู้พื้นฐานในการฝึกปฏิบัติทางคลินิกด้านสัตว์เคี้ยวเอื้อง สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์

Skill Level: Beginner