องค์ประกอบและโครงสร้างหลักของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี การนำโปรแกรมสำเร็จ รูปทางการบัญชีมาใช้ในองค์กรและวงจรบัญชี วิธีการเลือกโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีมาใช้ การควบคุมภายในของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และการฝึกปฏิบัติโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี อันได้แก่ ระบบซื้อ ระบบเจ้าหนี้ ระบบขาย ระบบลูกหนี้ ระบบการเงินและบัญชี ระบบการสินค้าคงคลัง และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบแนวทางการนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเข้ามาใช้งาน การประมวลผลข้อมูลสำหรับโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ระบบงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ทั้งนี้จะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่นิยมแพร่หลายเป็นกรณี ตัวอย่างสำหรับการศึกษาและวิเคราะห์

Skill Level: Beginner