ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้แนวคิดของสมการเชิงอนุพันธ์ บทนิยามและลักษณะต่างๆของสมการเชิงอนุพันธ์ ประเภทของสมการเชิงอนุพันธ์และการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์แต่ละประเภท รวมถึงการนำความรู้การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

Skill Level: Beginner