ตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์ พีชคณิตบูลีน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ขั้นตอนวิธีทางทฤษฎีจำนวน การนับ การสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ เทคนิคการนับขั้นสูง ขั้นตอนวิธีเวียนบังเกิด ขั้นตอนวิธีแบ่งแยกแล้วเอาชนะ ความน่าจะเป็น ค่าคาดหวัง แบบจำลองทางกราฟ ต้นไม้

Logic, sets, relations, Boolean algebra, mathematical induction, algorithms of number theory, counting, permutation and combination, advanced counting techniques, recursive algorithm, divide-and-conquer algorithm, probability, expected value, graph models, tree.

Skill Level: Beginner