เป็นรายวิชาในหลักสูตรใหม่ ที่กำลังอยู่ในระหว่างการขออนุมัติรับรองหลักสูตร จึงอาจยังไม่มีรหัสวิชานี้ในรายการของสำนักทะเบียน จะนำใช้ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 จึงต้องการเตรียมวิชาไว้ก่อน

Skill Level: Beginner