คำอธิบายรายวิชา (Course Description) :      

              แนวคิด ทฤษฎี และปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย ผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว และสังคม การใช้กระบวนการพยาบาล รวมถึงการใช้เครื่องมือในการประเมิน และวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิต แนวทางการพยาบาลองค์รวม เน้นการส่งเสริมการจัดการความเครียดและการเผชิญปัญหา  การจัดการอารมณ์  การคิดเชิงบวก การครองสติ และการให้คำปรึกษาเบื้องต้น

               Concepts, Theories, and Factors influencing mental health, Mental health problems and their impacts on individuals, Family and Society, Nursing process, Assessment tools, Mental health analysis, Holistic nursing focusing on stress management and coping skills, emotional management, positive thinking, mindfulness,  and basic counseling.

Skill Level: Beginner