เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตรการพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก. และ แผน ข.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ 

เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

Skill Level: Beginner