ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชีโดยรวม หลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดบัญชี การวัดผลกำไรของธุรกิจ การปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวดและการปิดบัญชี การใช้กระดาษทำการในการทำงบการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับการซื่อและขายสินค้า บัญชีคุมยอดและสมุดรายวันเฉพาะ และการใช้ระบบใบสำคัญ

Skill Level: Beginner