คำบรรยายรายวิชา (ภาษาไทย) : ตัวแบบการแจกแจงความน่าจะเป็นของความสูญเสียทางการประกันภัย การสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบความสูญเสีย ทฤษฏีความน่าเชื่อถือเบื้องต้น

คำบรรยายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) : Loss distribution of insurance, actuarial modeling; parameter estimation of loss; introduction to credibility theory.

Skill Level: Beginner