ชื่อวิชา : เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล การใช้เทคโนโลยีและสื่อประสมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษา การใช้เครื่องมือเคลื่อนที่ช่วยสอนภาษา การเรียนการสอนแบบออนไลน์ การประเมินการใช้เทคโนโลยี ปัญหาและแนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Information technology for searching information, usages of technology and multimedia for English language teaching and learning, Computer-AssistedLanguage Learning (CALL), Mobile-Assisted Language Learning (MALL), E-learning, evaluating the use of technology, problems and trends of technology uses in English language teaching and learning

Skill Level: Beginner