การวิจัยดำเนินงานขั้นแนะนำ การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และกราฟ การจัดโปรแกรมเชิงเส้น แบบจำลองการกระจายและการขนส่ง ทฤษฎีวัสดุคงคลัง ขั้นตอนของการจำลองแบบปัญหาเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ปัญหาระบบแถวคอย

 

Skill Level: Beginner