กำเนิดของธาตุและสสาร สถานะสสารเชิงกายภาพและการเปลี่ยนแปลงวัฏภาค สถานะของแข็ง สถานะของเหลวและสมบัติสารละลาย พลังงาน แหล่งพลังงานแบบดั้งเดิมและแหล่งพลังงานสมัยใหม่ วัสดุที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน วัสดุทันสมัย สารกึ่งตัวนำอินทรีย์ ผลึกเหลว ผลึกเหลวนำไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ ไทเทเนียมไดออกไซด์และการประยุกต์ใช้

        The evolution of elements and matters, physical states of matters and phase transition, solid state, liquid state and properties of solution, energy, classical energy resources and modern energy resources, useful materials for everyday life, modern materials, organic semiconductor, liquid crystal, conducting liquid crystal and applications, titanium dioxide and applications

Skill Level: Beginner