Module 1 นิยามและความสำคัญของสารสนเทศศาสตร์และการสื่อสารทางสุขภาพ 

Module 2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในหน่วยบริการสุขภาพ

Module 3 การเข้าถึง ค้นหา และการใช้ข้อมูลทางสุขภาพ 

Module 4 ชุดข้อมูลที่จำเป็นทางสุขภาพ

Module 5 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศทางสุขภาพ

Module 6 สถานการณ์ของสารสนเทศทางสุขภาพในปัจจุบัน

Module  7 จริยธรรมในการใช้สารสนเทศ