ฝึกปฏิบัติการพยาบาลองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มบุคคลทั่วไปหรือกลุ่มเสี่ยง

ต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต  โดยเน้นการฝึกการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด การสื่่อสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต การประเมินภาวะสุขภาพจิต การให้คำปรึกษา  และกระบวนการพยาบาลในผูู้รับบริการที่มีภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาพจิต และนำใช้นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

Skill Level: Beginner