คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดการจัดการผลิตและการปฎิบัติงาน การเลือกสถานที่ตั้งและวางผัง การออกแบบระบบของโรงงาน ระบบและเทคนิคการจัดการการปฏิบัติงาน การจัดการวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง รูปแบบการวางแผนการผลิต
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts of production and operation management, location selection and plant layout, design of manufacturing systems, operation management system and techniques, inventory and materials management, production planning models.

Skill Level: Beginner