หลักการทางการบัญชีที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจการบริการ การบัญชีโรงแรม งบการเงิน การจัดการต้นทุน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดทำงบประมาณ การควบคุมภายใน และกรณีศึกษา

Skill Level: Beginner