แนวคิด ทฤษฎี และปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตทุกช่วงวัย การใช้กระบวนการพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง เครื่องมือประเมินและการตรวจสภาพจิต การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการช่วยเหลือ  การให้คำปรึกษาเบื้องต้น การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต

Concepts, theories, and factors influencing mental health across the lifespan, using nursing process and mental health promotion for at-risk person, assessment tool and mental status assessment, helping relationship and basic counseling, nursing care for individual with mental health problemSkill Level: Beginner