การพยาบาลองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพสตรีและครอบครัวในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด การเตรียมตัวเป็นบิดามารดา การวางแผนครอบครัว การฝากครรภ์และการประเมินความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ การทำคลอดปกติและการประเมินความเสี่ยงจากการคลอด การดูแลมารดาหลังคลอด
และทารกแรกเกิดปกติ การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาและทารก การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา

    Holistic nursing and health promotion for the women and families during pregnancy, intrapartum, and postpartum periods, parenthood preparation, family planning, antenatal care and assessment for risk in pregnancy, normal delivery and assessment for risk in delivery, care of normal postpartum mother and newborn child, promoting parent and child bonding, breastfeeding promotion.