คำอธิบายรายวิชา: ความหมายของสถิติ ข้อมูลและระดับการวัด วิธีการทางสถิติ ความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจำแนก การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น (Meaning of statistics, data and measurement, method of statistics, probability, random variable, probability distribution of random variable, sampling distribution, estimation, testing hypothesis, analysis of variance, categorical data analysis, linear regression and correlation)

วัตถุประสงค์: เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของสถิติและประโยชน์ของการนำสถิติไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ อธิบายสเกลการวัดได้ รวมทั้งสามารถแยกความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับข้อมูลเชิงปริมาณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวัดแนวโน้นสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย อธิบายความแตกต่างระหว่างประชากรและตัวอย่างได้ คำนวณค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆได้ อธิบายความหมายของตัวแปรเชิงสุ่ม ตัวอย่างสุ่มและการแจกแจงของตัวสถิติได้ ทำการประมาณค่าพารามิเตอร์ ทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงจำแนก และวิเคราะห์การถดถอย และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่ายได้ พร้อมทั้งยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติได้ รวมทั้งให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียน สามารถแสดงความคิดเห็น มีข้อคำถามและตอบคำถามได้

Skill Level: Beginner