เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านความปลอดภัยแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ระดับปี 3 และปี 4 

Skill Level: Beginner