แนวคิดความน่าจะเป็นและการประยุกต์ ตัวแบบทฤษฎีการตัดสินใจ แขนงการตัดสินใจและทฤษฎีอรรถประโยชน์ การพยากรณ์ ตัวแบบการควบคุมพัสดุคงคลัง ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่งและการกำหนดงาน ตัวแบบข่ายงาน การจัดการโครงการ ตัวแบบทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบการจำลองสถานการณ์ การวิเคราะห์มาร์คอฟ รวมทั้งตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่างๆ ในทางการบัญชีบริหาร

Skill Level: Beginner