ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์กับการจัดการการพัฒนา วิวัฒนาการของการจัดการการพัฒนา สำนักคิดทางการจัดการการพัฒนา กระบวนการบริหารองค์การเพื่อการพัฒนา กลยุทธ์การบริหารนโยบายที่เน้นโครงการพัฒนาตามภาคส่วน ประเด็นปัญหาร่วมสมัยทางการจัดการการพัฒนา

Skill Level: Beginner