สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Status of natural resources, environmental crises, natural resource and environmental management, techniques in risk analysis, environmental impact assessment

Skill Level: Beginner