วิชานี้ต้องการอธิบายถึงหลักการและหน้าที่ของวาณิชธนกิจ หลักการสร้างมูลค่าให้กับกิจการโดยการควบ รวมและการครอบง ากิจการ รวมถึงธุรกรรมอื่น ๆ ของวาณิชธนกิจ เช่น กระบวนการออกหุ้นสามัญใหม่ขายเป็น ครั้งแรก การปรับโครงสร้างหนี้ และการสร้างนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ เป็นต้น 

Skill Level: Beginner