แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน ภาวะสุขภาพชุมชนและการพยาบาลชุมชน ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพชุมชน การดูแลครอบครัว การจัดการกลุ่มเฉพาะต่างๆ ในชุมชน กระบวนการพยาบาลชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและและการจัดการโครงการสุขภาพชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

Skill Level: Beginner