แนวคิดทางวิทยาการระบาด ขอบเขต แนวคิดหลายสาเหตุของการเกิดโรค การวัดการป่วยและการตาย การพรรณนาการกระจายของโรค วิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาด การควบคุมและป้องกันโรค และการประยุกต์วิทยาการระบาดในการพยาบาลชุมชน ตลอดจนการดูแลกลุ่มเสี่ยง

Basic concepts of epidemiology, multiple etiological approaches toward health, measurement of morbidity and mortality, description of disease distribution, epidemiological approaches in community health nursing; disease control and prevention, risk group management in community nursing practice