รายวิชาบังคับวิชาชีพ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2555 โดยคำอธิบายรายวิชา คือ การค้นคว้า รวบรวม การเรียบเรียงและการนำเสนอบทความวิจัยที่สืบค้นมาต่อสาธารณชนอย่างมีคุณภาพ

Skill Level: Beginner