การพยาบาลชุมชนขั้นสูง (Advance Community Nursing) จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต  แนวคิดทฤษฎีที่คัดสรรเกี่ยวข้องกับการพยาบาลชุมชนขั้นสูง เป้าหมายและขอบเขตของการปฏิบัติการพยาบาลชุมชน หลักและกระบวนการพยาบาลชุมชน การศึกษาและประเมินภาวะสุขภาพชุมชน ออกแบบบริการปฏิบัติและประเมินผลบริการสุขภาพชุมชน เทคนิควิธีการทำงานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสุขภาพชุมชน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัดการดูแลครอบครัวและกลุ่มบุคคลในชุมชน การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน การประกันและพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพชุมชน

Skill Level: Beginner