การพยาบาลครอบครัวและชุมชน (Family and Community Nursing) จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลครอบครัวและชุมชน หลักการและกระบวนการพยาบาลครอบครัวและชุมชน การประเมินและวิเคราะห์ภาวะสุขภาพครอบครัวและชุมชน การวิเคราะห์ระบบสุขภาพและเครือข่ายทางสังคม การออกแบบการจัดการประเด็นปัญหาสุขภาพของครอบครัวและชุมชน การปฏิบัติการ และประเมินผล การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน การดูแลระยะยาว การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ

Skill Level: Beginner