สำหรับนักศึกษาพยบ.ชั้นปีที่ 3 วิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตหนองคาย

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพ การใช้กระบวนการพยาบาล และจริยธรรมการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน, ศึกษาศักยภาพชุมชน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพบุคคลครอบครัว กลุ่มและชุมชน ออกแบบบริการในชุมชนตามประเด็นที่คัดสรร ปฏิบัติและประเมินผลปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน

Community nursing practice with holistic approach and health promotion,  application of community nursing process and ethics in nursing practice to enhance population health, study community capacity and factors related to health of individuals, families, aggregate groups and community; develop nursing services in community based on selected issues, implement and evaluate the community nursing intervention and project

Skill Level: Beginner