แนวคิดของนวัตกรรมและนวัตกรรมทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ทักษะสำคัญสำหรับการพัฒนานวัตกรรม การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการพัฒนานวัตกรรม การประเมิน ความต้องการนวัตกรรม การออกแบบและการพัฒนานวัตกรรม

Skill Level: Beginner