เป็นรายวิชาบังคับพื้นฐานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีคำอธิบายรายวิชา คือ โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพของวัสดุชีวภาพ รวมถึงการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมอาหาร

Skill Level: Beginner