ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แนวคิดของนวัตกรรมทางการพยาบาลชุมชน ทักษะการพัฒนานวัตกรรม การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การออกแบบการประยุกต์และการนำใช้นวัตกรรมทางการพยาบาล

Skill Level: Beginner