การจัดการการดำเนินการ (Operations Management) ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ การดำเนินการและผลิตภาพ กลยุทธ์การดำเนินการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดการคุณภาพ การออกแบบกระบวนการ การตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้ง  การตัดสินใจวางผัง  การออกแบบงานและการวัดงาน การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง  การวางแผนความต้องการวัสดุและการวางแผนทรัพยากรทั่วทั้งองค์กร ระบบการผลิตแบบลีน รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรและค่าความน่าเชื่อถือ  นอกจากนี้ ในเนื้อหาของแต่ละบท ผู้เขียนยังได้เสนอกิจกรรมการเรียนการสอนและคำถามท้ายบทเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกหัด ทบทวนและค้นคว้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ตลอดจนเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้เกิดความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนมากขึ้น รวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการการดำเนินการได้ต่อไป

Skill Level: Beginner