โครงสร้างและการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิค ที่ทำหน้าที่เป็นสารพันธุกรรม การสร้างดีเอ็นเอสายผสม    การค้นหาและเตรียมชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่มียีนที่ต้องการ และนำมาโคลน ปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส  การเตรียมดีเอ็นเอพาหะ ชนิดและการเตรียมเซลล์เจ้าบ้าน เทคนิคการนำดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน และเทคนิคที่ใช้ในการตรวจตาม หรือเลือกเฟ้นเซลล์เจ้าบ้านที่ได้รับดีเอ็นเอสายผสม   การหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของ   ดีเอ็นเอที่สนใจ  เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ และการควบคุมความปลอดภัยในการใช้สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการตัดแต่งยีน

Skill Level: Beginner