การศึกษาด้านประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวกับสุขภาพและการเจ็บป่วยในชุมชน การพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน วัฒนธรรมและพฤติกรรมสุขภาพ กระบวนการพยาบาลชุมชน เทคนิคและทักษะที่จำเป็นทางการพยาบาลสำหรับการปฏิบัติงานในชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพของชุมชน ระบบสุขภาพ การปฏิรูประบบสุขภาพและการสาธารณสุขมูลฐาน การจัดการสาธารณภัย

Skill Level: Beginner